ഇസ്ലാം വളര്‍ച്ചയുടെയും പുരോഗതിയുടെയും മതം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം വളര്ച്ചയുടെയും പുരോഗതിയുടെയും മതം
ഈ കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ധാരാളം കാര്യങ്ങള്‍ ചര്ച്ചക്ക് വിധേയമാക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം , ഇസ്ലാമിക വിജയങ്ങള്‍, സാന്പത്തിക രംഗങ്ങള്‍, അടിച്ചമര്ത്തലുകള്ക്കും അനീതിക്കും എതിരിലുള്ള ഇസ്ലാമിന്‍റെ സമീപനം. ശിക്ഷാ വിധികള്‍ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിവരിക്കുന്ന പഠനാര്‍ഹമായ വിലയിരുത്തല്‍.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം