അമ്മ ജുസ്‌അ്‌ പരിഭാഷ - ഇബ്നു ക്സീര്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം