ബൈബിളിലെ മുഹമ്മദ്(സ)

വിേശഷണം

ബൈബിളില് മുഹമ്മദ് നബി(സ)യെ കുറിച്ച് സന്തോഷ വാര്ത്ത അറിയിച്ച കാര്യം വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം