ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളും മറുപടിയും

വിേശഷണം

ഐഹീകവും പാരത്രികവുമായ ജീവിതത്തിന്‍റെ അര്‍ത്ഥതലങ്ങളെ കുറിച്ച് വിമര്‍ശ നം നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് ചോദ്യോത്തര രൂപത്തിലുള്ള മറുപടിയാണിത്. ഐഹീക ജീവിതം എന്നത് പാരത്രിക ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള കൃഷിയിടമായി കാണേണ്ടതാണെന്ന് ഉണര്‍ത്തുന്നു. ഇസ്ലാമിനെ വിമര്‍ശിക്കുന്നവര്‍ക്കു കൃത്യമായി മറുപടി പറയുന്ന ഉത്തമ ഗ്രന്ഥം.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം