ഞങ്ങള്‍ ഇസ്ലാമിനെ തെരെഞ്ഞടുത്തു,

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയും അതിന്‍റെ മഹത്വം വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്ത്രീകളെ അടിച്ചമര്‍ത്തുകയും അവരെ പീഢനത്തിന് ഇരയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന ആരോപണത്തെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം