യാഥാര്ത്ഥ്യം എന്ത്

വിേശഷണം

ഖുര്ആനിന്റേയും ഹദീസിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തില് ശാസ്ത്രത്തെ വിലയിരുത്തുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം