എന്താണ് ഇസ്ലാം

രചയിതാവ് : ബയീര്‍ ഫൂജല്‍

വിേശഷണം

ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് വിവരിക്കുകയും മുസ്ലിംരളും അല്ലാത്തവരും അനിവാര്യമായും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള് വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Download

പ്രസാധകർ:

EinladungzumParadies.de

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം