അടിസ്ഥാനപരമായ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും അതിനുള്ള പ്രമാണവും

വിേശഷണം

മൂന്ന് മൗലിക തത്വങ്ങള്‍:- ഒരാള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സുപ്രധാനമായ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെ വിവരണമാണ് ഇതിലുളളത്.ഒരടിമ നാഥനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹുവിനെ എങ്ങനെയാണാരാധിക്കേണ്ട തെന്നും വിവരിക്കുന്നു.മതത്തെകുറിച്ചും പ്രവാചകനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ജീവിത ദൗത്യത്തെ കുറിച്ചും സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുന്നു. പരലോകം,തൗഹീദ്, അവിശ്വാസം,അല്ലാഹുവിലുളള വിശ്വാസം എന്നിവയും പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

Download

പ്രസാധകർ:

ജാമിഅ ഇസ്ലാമിയ, മദീന അല്‍-മുനവ്വറ

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം