ഇസ്ലാം മത ഗൈഡ് - ചിത്രസഹിതം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം മത ഗൈഡ് - ചിത്രസഹിതം ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഗൈഡ്. സത്യമതത്തിന്‍റെ ഗുണകണങ്ങളും ശ്രേഷ്ടതകളും വിവരിക്കുന്നു, വ്യക്തി, സമൂഹം, എന്നിവയോട് ഒരു മുസ്ലിം സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകള്‍ വിവരിക്കുന്നു. ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ അമുസ്ലിംകള്‍ക്ക് നല്‍കാവുന്ന ഉത്തമ ഗ്രന്ഥം.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം