ഞാന്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതിങ്ങിനെയാണ്.

വിേശഷണം

ഇരുപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഖിബ്തിക്കാരിയായ ഒരു യുവതി ഒരു വര്‍ഷം നീണ്ട ഗവേഷണത്തിനും പഠനത്തിനും ശേഷം എന്തുകൊണ്ടാണ് താന്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു. തൌരാത്തും ഉഞ്ചീലും (പുതിയ നിയമവും പഴയ നിയമവും ബൈബിളും) പഠന വിധേയ മാക്കിയിട്ടും മനസ്സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും കിട്ടിയില്ലെന്നുംപിന്നീട് തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് വീണ്ടടുക്കാന്‍ സധിച്ചത് ഇസ്ലാമിലൂടെ മാത്രമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതും അവര്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം