പാശ്ചാത്യരായ ഒരു കൂട്ടം ബുദ്ധിജീവികളുടെ അടുത്ത് ഇസ്ലാമിന്‍റെ നാകരികത,പ്രവാചകന്‍ എന്നിവ

വിേശഷണം

പാശ്ചാത്യരായ ഒരു കൂട്ടം ബുദ്ധിജീവികളുടെ അടുത്ത് ഇസ്ലാമിന്‍റെ നാകരികത പ്രവാചകന്‍ എന്നിവയെ കുറിച്ച് ബഹു ഭൂരിപക്ഷവും അജ്ഞതയിലും അറിവില്ലായ്മയിലുമാണെങ്കിലും ഒരു ന്യൂനപക്ഷം വളരെ സൂക്ഷമമായി പ്രവാചകനെയും ഇസ്ലാമിനെയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഈ കൃതിയില്‍

Download

പ്രസാധകർ:

അലൂക്ക സൈറ്റ്www.alukah.net

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം