സത്യമതം

വിേശഷണം

സത്യാന്വോഷികള്ക്ക് വിലപ്പെട്ട പുസ്തകം. സന്മാര്ഗ്ഗം കണ്ടെത്താന് പര്യാപ്തം. സൃഷ്ടാവിന്റെയും സൃഷ്ടികളുടെയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിവരിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം