എന്തു കൊണ്ട് ഇസ്ലാം വിമര്‍ശിക്കപ്പെടുന്നു.

വിേശഷണം

എന്തു കൊണ്ട് ഇസ്ലാം വിമര്‍ശിക്കപ്പെടുന്നു.
ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ ഇസ്ലാമിന്‍റെ ശത്രുക്കള്‍ ഇസ്ലാമിനേയും മുസ്ലിംകളേയും പ്രവാ ചകനേയും എന്തുകൊണ്ടാണ് രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിക്കുന്നതെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം