ഇസ്ലാമിന്‍റെ അടിത്തറ

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്‍റെ അടിത്തറയായ ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങളെയും ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളെയും സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാണിത്. ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകന്മാര്‍ അനിവാര്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രശ്നങ്ങളെയും ഇതില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം