ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്‍റെ അടയാളങ്ങള്‍

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം