നിര്‍ഭയത്വവും സമാധാനവും

വിേശഷണം

സമൂഹത്തില്‍ നിര്‍ഭയത്വവും സമാധാനവും എങ്ങിനെ സാക്ഷാല്‍ക്ക രിക്കപ്പെടുമെന്നും അതിന് ഇസ്ലാം എങ്ങിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്നും അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ശക്തമായ വിശ്വാസത്തിലൂടെ മാത്രമെ നിര്‍ഭയത്വവും സമാധാനവും സായത്വമാകുകയുള്ളു എന്നും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം