ഇസ്ലാം സംഗ്രഹം ചിത്രസഹിതം

വിേശഷണം

ജോര്ഇജിയന് ഭാഷയില് ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഉത്തമ ഗ്രന്ഥം. ചിത്രസഹിതങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ വിവരിക്കുന്നു.

Download

പ്രസാധകർ:

ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന സംഘം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം