ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അമുസ്ലിംകള്‍ എന്ത് പറയുന്നു.

വിേശഷണം

സത്യമതമായ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അമുസ്ലിംകളായ പ്രമുഖരുടെ വിലിയിരുത്തലുകളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇസ്ലാമിന് അവരുടെ അംഗീകാരം ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും ആര്ക്കെങ്കിലും സത്യം മനസ്സിലാക്കാന് അത് പ്രചോദനമായേക്കാം എന്നതു കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം