നവമുസ്ലിം

വിേശഷണം

പ്രായവ്യത്യാസം കൂടാതെ സര്വ്വരും സത്യാന്വോഷണം നടത്തേണ്ടതാണെന്ന് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം