എന്തു കൊണ്ടു നാം മറ്റുള്ളവരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത്

വിേശഷണം

എന്തു കൊണ്ടു നാം മറ്റുള്ളവരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത്.
ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്വങ്ങളും ഗുണങ്ങളും വിവരിക്കുകയും അത് മറ്റു അമുസ്ലിംകള്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം