ഇസ്ലാം സംപൂര്‍ണ്ണ മതം

വിേശഷണം

മസ്ജുദു നബവിയ്യയില്‍ ഷൈഖ് മുഹമ്മദ് ഷന്ഖീത്തി നിര്‍വ്വഹിച്ച പ്രഭാഷണം. വളരെ മര്‍മ്മ പ്രധാനമായ പത്ത് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠന വിധേയമാക്കുന്നു. തൌഹീദ്, സാരോപദേശം, സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍ അല്ലാത്തവയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം. അല്ലാഹുവിന്‍റെ നിര്‍ദ്ദേശം പാലിക്കാതെ നിയമ നടപ്പിലാക്കല്‍,, സാമൂഹ്യമായ കൂട്ടായ്മ...

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം