മുസ്ലിംമിന്‍റെ അവകാശങ്ങള്‍

വിേശഷണം

മുസ്ലിംമിന്‍റെ അവകാശങ്ങള്‍ .അഹ്ലുസ്സത്തില്‍ വല് ജമാഅത്തിന്‍റെ പണ്ഡിതന്മാര്‍ ഏകോപിച് പറഞ്ഞ ഹദീസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സത്യവിശ്വാസികളുടെ സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചും പരസ്പരം പാലിക്കേണ്ട ബാധ്യതകളെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം