തൌറാത്തിലും ഇഞ്ചീലിലുമുള്ള മുഹമ്മദ് നബി

വിേശഷണം

തൌറാത്തിലും ഇഞ്ചീലിലുമുള്ള മുഹമ്മദ് നബി
ഈസാ നബിക്ക് ശേഷം നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരേയൊരു പ്രവാചകന് മുഹമ്മദ് നബിയാണെന്നും അദ്ദേഹമല്ലാത്ത മറ്റൊരു പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് കൃസ്ത്യാനികള്ക്ക് പോലും അറിയില്ലെന്നുംഅതിനാല് തന്നെ മൂസാ(അ)യും ഈസാ(അ)യും സന്തോഷവാര്ത്ത അറിയിച്ചത് മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ചാണെന്നും ഇത്ല് സമര്ത്ഥിക്കുന്നു,

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം