നിനക്കെങ്ങിനെ മുസ്ലിമാകാം

വിേശഷണം

നിനക്കെങ്ങിനെ മുസ്ലിമാകാം
ഒരമുസ്ലിമായ വ്യക്തിക്ക് എങ്ങിനെ മുസ്ലിമാകാം എന്ന് വിവരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇസ്ലാമിന്റെ അദ്ധ്യാപനങ്ങള് വിശദീകരിക്കുകയും ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈമാന് കാര്യങ്ങളും ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം