നിനക്കെങ്ങിനെ മുസ്ലിമാകാം

വിേശഷണം

നിനക്കെങ്ങിനെ മുസ്ലിമാകാം
ഒരമുസ്ലിമായ വ്യക്തിക്ക് എങ്ങിനെ മുസ്ലിമാകാം എന്ന് വിവരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇസ്ലാമിന്റെ അദ്ധ്യാപനങ്ങള് വിശദീകരിക്കുകയും ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈമാന് കാര്യങ്ങളും ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.

Download

പ്രസാധകർ:

www.islaamland.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം