വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്‍റെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം