ഇസ്ലാം മതത്തിലെ സല്‍ഗുണങ്ങള്‍- സംക്ഷിപ്തം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്‍റെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം