ഇസ്ലാം മനസ്സിലാക്കുക

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാനായി അതിന്റെ എല്ലാവശങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു, പ്രവാചകന് മുഹമ്മദ്(സ), ഈസാ (അ), മര് യം (അ) എന്നിവരെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം