ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളില് പെട്ട ഹജ്ജ് കര്മ്മം

വിേശഷണം

വളരെ ലളിതമയി ഹജ്ജിന്റെ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും ഹാജിമാര് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ വിവരണമാണിത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം