ഇസ്ലാമിന്റെ സവിശേഷത, പൂര്ണ്ണത

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്റെ സവിശേഷത, പൂര്ണ്ണത, ഇസ്ലാമിന്റെ വിശാല മനസ്കത, ,സമത്വം , മനുഷ്യരോടുള്ള കടമകളും വിവരിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം