ഇസ്ലാമിന്‍റെ വിട്ടു വീഴ്ച

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്‍റെ വിട്ടു വീഴ്ച മനസ്ഥിതിയെ വിലയിരുത്തുകയും അതിന്‍റെ അനിവാര്യതയിലേക്ക് വെളിച്ചം വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം