കൃസ്ത്യാനിയും അമേരിക്കക്കാരനുമായ ഡൊനാള്‍ഡ് ഫ്ളോഡ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ

വിേശഷണം

കൃസ്ത്യാനിയും അമേരിക്കക്കാരനുമായ ഡൊനാള്‍ഡ്ഫ്ളോഡ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ.
അതിന്‍റെ കാരണങ്ങളും അവസാനം എന്തുണ്ടായി എന്നും വിവരിക്കുന്നു,അദ്ദേഹം ഖുര്‍ആനും പ്രവാചക ചര്യയും മനസ്സിലാക്കിയപ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിലുണ്ടായ മാറ്റം വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം