ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ടത- ,സംക്ഷിപ്തം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്റെ നന്മകളെ കുറിച്ച് വളരെ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകം. അതിന്റെ നിയമ സംഹിതകളെയും ഇസ്ലാമിക ചിഹ്നങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം