മനുഷ്യാവകാശം ഇസ്ലാമില്‍

HTML

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

മനുഷ്യാവകാശം ഇസ്ലാമില്‍

വിശുദ്ധ ഖുര്‍ ആനും തിരുസുന്നത്തും അംഗീകരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിലെ മനുഷ്യാവകാശത്തെ കുറിച്ച് ഈ പുസ്തകത്തില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം