പശ്ചാത്യമനസ്സിലാക്കിയ മഹാന്

വിേശഷണം

പശ്ചാത്യമനസ്സിലാക്കിയ മഹാനായ പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ്(സ)യെന്നും, പ്രസിദ്ധരായ പലരുടേയും അഭിപ്രായങ്ങള് ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവ മഹിമയെയും വിശ്വാസം , എന്നവയെ കുറിച്ചും സര്വ്വ മതങ്ങളേയും അതിജയിക്കുമെന്നും ഈ ലേഖനം സമര്ത്ഥിക്കുന്നു,

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം