ഇസ്ലാം മതവും ബുദ്ധിയും

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം മതവും ബുദ്ധിയും
ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങള് വിമര്ശിക്കുന്ന നിരീശ്വര വാദികള്ക്ക് ബുദ്ധിപരമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് മറുപടി പറയുന്നു

Download

പ്രസാധകർ:

www.aqeedeh.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം