പ്രകാശത്തിലേക്ക്

രചയിതാവ് :

വിേശഷണം

പ്രകാശത്തിലേക്ക്

പേര്‍ഷ്യന്‍ ഭാഷയിലെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ ധാരാളം അമുസ്ലിംകള്‍ എന്തു കൊണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്നും അവര് ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെട്ടത് എപ്രകാരമായിരുന്നു എന്നും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം