എന്തുകൊണ്ട് ഞാന് മുസ്ലിമായി

വിേശഷണം

എന്തുകൊണ്ട് ഞാന് മുസ്ലിമായി
ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തടസ്സമാകുന്ന വിധത്തില് ഇസ്ലാമിനെതിരെ നടത്തുന്ന പ്രചാരങ്ങള് സത്യസന്ധമല്ലെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി , ബുദ്ധിപരവും പ്രമാണബദ്ധവുമായ തെളിവുകള് കണ്ടെത്തി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ ഹൃദയസ്പ്രിക്കായ ചരിത്രം

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം