സത്യത്തിന്‍റെ മാനദണ്ഡം

വിേശഷണം

സത്യത്തിന്‍റെ മാനദണ്ഡം
മുസ്ലിംകള്ക്കും അമുസ്ലിംകള്ക്കും ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുവാനും മീഡിയകളില്‍ മലീമസമാക്കിയ ഇസ്ലാമിന്‍റെ യദാര്ത്ഥ്യം വേര്‍തിരിച്ചറിയാനും ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രചാരത്തിലുള്ളതെറ്റിദ്ധാരണകളും ആരോപണങ്ങളും വിലയിരുത്തി കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റിയഒരുഗ്രഥമാണിത്,,

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം