ഇസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറ

രചയിതാവ് :

വിേശഷണം


ഇസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറ
ഇസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറകള് ഏതൊക്കെ എന്ന് വിവരിക്കുന്നു. അതില് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമാണ് മതപരമായ അറിവ് നേടുക എന്നതെന്നും ഓരോ മുസ്ലിമും നിര്വ്വഹിക്കുന്ന ആരാധനാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്നും നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നു

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം