സുളു ഭാഷയിലുളള തെരഞ്ഞെടുത്ത ഖുര്‍ആന്‍ സൂക്തങ്ങളുടെ പരിഭാഷ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം