ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്വം. ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുത്തുകള്

വിേശഷണം

ഇസ്ലമിന്റെ മഹത്വം സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുന്ന അമൂല്യ ഗ്രന്ഥം. ലോകര്ക്ക് കാരുണ്യമാണ് ഇസ്ലാം. അന്ത്യനാള് വരെയുള്ള മതവും അത് തന്നെ. അനീതിയില് നിന്ന് നീതിയിലേക്കും ഇരുട്ടില് നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്കും നയിക്കുന്ന മതവും ഇസ്ലാം.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം