ജീവിത ലക്ഷ്യം

വിേശഷണം

1994ല് ,സൌദിഅറേബ്യയില് വെച്ച് ഷൈഖ് ഖാലിദ് യാസീന് നടത്തിയ പ്രഭാഷണം.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം