ഇസ്ലാമിന്‍റെ അടിത്തറകളും പൂര്‍വ്വ സൂരികളായ സച്ചരിതരുടെ മാര്‍ഗ്ഗവും.

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്‍റെ അടിത്തറകളും പൂര്‍വ്വ സൂരികളായ സച്ചരിതരുടെ മാര്‍ഗ്ഗവും.
ഇമാം മുഹമ്മദ് ബ്നും അബ്ദുല്‍ വഹാബ് രചിച്ച മൂന്ന് അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ ക്രമപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു,. ചോദ്യോത്തര രീതിയിലാണ് അത് വിവരിക്കുന്നത്,.

Download

പ്രസാധകർ:

www.aqeedeh.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം