ഈമാനിന്റെ ദുര്ബലതക്കുള്ള ചികിത്സ

വിേശഷണം

വിശുദ്ധ ഖുര്‍ ആനിന്റെ ആശയത്തിലേക്ക്‌ വിചിന്തനം നടത്തുക, അല്ലാഹുവിന്റെ നാമഗുണ വിശേഷണങ്ങളെ ക്കുറിച്ച്‌ മനസ്സിലാക്കി അര്ഥം ഗ്രഹിക്കുക., ഇസ്ലാമിക വിജ്നാനം കരസ്തമാക്കുക തുടങ്ങി വിശ്വാസിയുടെ ഈമാന്‍ വര്ധി്പ്പിച്ചു ഇഹപരലോക വിജയം നേടാനുള്ള ഇരുപത്‌ കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം