പ്രിയപ്പെട്ട മനുഷ്യരേ.......

വിേശഷണം

മതത്തിന്‍റെയും ഭാഷയുടെയും ആദര്‍ശത്തിന്‍റെയും വൈജാത്യമില്ലാതെ മനുഷ്യനെന്ന പരിഗണനയോടു കൂടിമാത്രം അര്‍ത്ഥവത്തായ കുറേ കാര്യങ്ങള്‍ അന്വോഷിക്കാനി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

Download

പ്രസാധകർ:

knowingallah.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം