ഇസ്ലാമിന്‍റെ അടിത്തറയും അടിസ്ഥാന ശിലയും

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്‍റെ അടിത്തറയും അടിസ്ഥാന ശിലയും
അമുസ്ലിംകള്‍ക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്താന്‍ പര്യാപ്തമായ രീതിയില്‍ ഇസ്ലാമിന്‍റെ അടിസ്ഥാന ശിലകളെ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുകയാണ് ഇതില്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം