മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ച് ഇഞ്ചീലിലുള്ള പ്രവചനം

വിേശഷണം

മുഹമ്മദ് നബിയെ കുിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യസന്ധതയെ കുറിച്ചും ഇഞ്ചീലില് വന്ന സൂചനകളാണ് ഇതിലെ വിഷയം

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം