ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച പാതിരിമാര്

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച പാതിരിമാര്

റോമന് ഭാഷയിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ഈ പുസ്തകം സത്യം കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണത്തില് ത്യാഗം സഹിച്ച കൃസ്ത്യന് പുരോഹിതന്മാരെ കുറിച്ചും അവര് കണ്ടെത്തിയ സത്യമതത്തെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു. അതെ. അത് ഇസ്ലാം മതമായിരുന്നു. മാററത്തിരുത്തലുകള്ക്ക് അധീതമായ സത്യമതം. ലോക രക്ഷിതാവായ അള്ലാവിന്റെ അടുക്കല് നിന്ന് അവതരിച്ച സത്യമതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് അവര് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം