ഇസ്ലാമിന്‍റെ സൌന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാന്‍

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്റെസൌന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാന്
മുന് ധധാരണയുമായി ഇസ്ലാമിനെ സമീപിക്കുന്നവര്ക്ക് ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രചാരത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളും ആരോപണങ്ങളുംവിലയിരുത്തി കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധ്യമല്ലെന്നും അതിനാല് തന്നെ ശരിയായ ഉറവിടത്തില്‍ നിന്നായിരിക്കണം ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നും സമര്ത്ഥിക്കുന്നു. അതിന് പറ്റിയ ഒരു ഗ്രഥമാണിത്,,

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം