പള്ളികളുടെയും അവ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിലെയും നാല്‍’പത് ശ്രേഷ്ഠതകള്‍

വിേശഷണം

പള്ളികളുടെയും അവ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിലെയും നാല്‍’പത് ശ്രേഷ്ഠതകള്‍:-പ്രസ്തുത വിഷയത്തില്‍ അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്’നു ഉകൈല്‍ രചിച്ച ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ സംക്ഷിപ്തമാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം