യഥാര്ത്ഥ സൌന്ദര്യം

വിേശഷണം

മുന് ധാരണയോടെ ഏതൊരു കാര്യത്തെ സമീപിക്കുന്നവര്ക്കും സാക്ഷാല് സൌന്ദര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാന് സാധ്യമല്ല,. അതിനാല് തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് മോശമായ രീതിയില് താങ്കള് മനസ്സിലാക്കുകയോ വായിക്കുകയോ കേള്ക്കുകയോ ചെയ്തുവെങ്കിലും യദാര്ഥ ശ്രോതസ്സില് നിന്നല്ലാതെ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിശ്ചയം നീ ഈ ലേഖനം വായിക്കണം എന്നും യഥാര്ത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ സൌന്ദര്യം നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാമെന്നും ഗ്രന്ഥ കര്ത്താവ് അവകാശപ്പെടുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം